STU uddannelse

STU 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

En uddannelse til voksenlivet, hvor målet er, at den unge på sigt klarer sig bedst muligt – med så lidt støtte som muligt, men så meget som nødvendigt. Det er muligt at bo hos Team Nordahl under sin STU.

 

Generelt om STU

STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) er en individuel tilrettelagt treårig ungdomsuddannelse for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre andre ungdomsuddannelser. Uddannelsen kan tilbydes efter undervisningspligtens ophør (afslutning af folkeskole, privatskole eller specialskole) Den unge skal påbegynde uddannelsen inden han eller hun fylder 25 år. STU har en bredere tilgang til udvikling af den unges kompetencer end lige det snævert uddannelsesmæssige. I mange sammenhænge er STU så at sige, en uddannelse til livet.

 

STU består af følgende 3 dele:

 • Personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Faglig udvikling

 

STU består yderligere af:

 • En almendannende del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi samt det at klare sig selv.
 • Herudover en praktikdel, som både kan være intern og ekstern i virksomheder eller institutioner, der skal udvikle, støtte og træne den unges kompetencer i forhold til at blive en del af arbejdsmarkedet. Herunder beskrivelse af den unges arbejdsevne bl.a. hvor mange timer osv.
 • En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder.
 • Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads.

 

Uddannelses skal tilrettelægges med 840 timer om året og kan bestå af undervisning og praktik. Uddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser.

 

Målgruppe

Målgruppen er for unge mennesker, for hvem marginalisering skal forebygges. Unge mennesker med en særlig sårbarhed og som ikke kan leve op til de almindelige krav og udfordringer i skolesystemet, livet og hverdagen. Unge der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

 

Der kan f.eks. være tale om unge med følelsesmæssige og – eller psykiske udfordringer.

 • Opmærksomhedsforstyrrelser (F.eks. ADHD og ADD)
 • Personlighedsforstyrrelser (F.eks. Emotionel ustabil personlighedsstruktur)
 • Kontaktvanskeligheder (F.eks. Asperger og autisme) og andre former for funktionsnedsættelse af både psykisk og fysisk karakter, der forhindrer dem i at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

 

Metode

Vi arbejder ud fra et holistisk menneskesyn, hvilket vil sige, at vi inddrager fysiske, psykiske og personlighedsmæssige aspekter i arbejdet, således at effekten af forløbet bliver optimal. Vores tilgang til de unge er anerkendende, ressourceorienteret og tydelig. Vi møder den unge med de forskellige ressourcer denne har, med en forståelse og accept af situation og behov.

Forløbet tilrettelægges således, at hver enkelt elev får sin egen udviklingsplan, som justeres og evalueres fortløbende, så tilbuddet matcher den unges behov.

 

Opfølgning af uddannelsesplan

Uddannelsesplanen skal justeres efter behov. Dog mindst en gang årligt. I mødet deltager STU-eleven, Team Nordahl, UU-vejleder og evt. sagsbehandler. UU-vejleder har ansvaret for justeringen af uddannelsesplanen. Når den unge har gennemført STU hos Team Nordahl vil der forelægge et kompetencebevis.

 

Forventet udbytte af tre-årig STU hos Team Nordahl inden for beskæftigelse:

 • Erfaring med arbejde og samarbejde, der er nødvendigt for at kunne opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet og for at deltage i et så aktivt voksenliv som muligt ud fra den enkeltes ressourcer og begrænsninger.
 • Arbejdserfaring og anden erfaring, der sikrer kvalifikationer, som er relevant på arbejdsmarkedet eller for udvikling af de personlige kompetencer.
 • Indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads, herunder forberedelse, gennemførelse og afslutning af en given arbejdsopgave.

 

Forventet udbytte inden for social udvikling:

 • Skabe et selvstændigt fritids- og voksenliv, hvor den unge føler sig tilpas i forskellige sociale situationer. Det kan være tolerance, empati, engagement og fleksibilitet.
 • Erfaring med sociale spilleregler og nyttige omgangsformer.
 • Udførelsen og efterfølgende evaluering af det færdige resultat og egen indsats.
 • Daglig evaluering og arbejde med egne erfaringer.

 

Forventet udbyttet inden for personlig udvikling:

 • Personligt lederskab og grænser overfor omverdenen og de mennesker den unge stifter bekendtskab med.
 • Kropssprog – herunder at ”tone op og ned for kropssprog”.
 • At tage ansvar – herunder selvdisciplin samt mødestabilitet.
 • At håndtere svære følelsesmæssige tilstande.
 • At arbejde med målrettethed, udholdenhed og vedholdenhed, så spændvidden indenfor kreativitet, effektivitet, beslutsomhed, stabilitet og tålmodighed udvides.

 

Dokumentation

Team Nordahl er underlagt krav om, at udarbejde dokumentation til UU-vejleder og kommunen. I forbindelse med udarbejdelse af dokumentation, bidrager eksterne praktiksteder med en kort beskrivelse til Team Nordahl af elevens progression/udvikling, kompetencer, udfordringer samt en vurdering af elevens fremtidige uddannelses – eller beskæftigelsesmæssige potentialer. Team Nordahl har ansvaret for at levere en skabelon til dette formål samt et års oversigt med afleveringsfrister. Beskrivelserne skal være sendt til Team Nordahl senest 14 dage før dokumentationen til UU-vejleder og kommunen.

 

Særlige kendetegn for Team Nordahl STU

Hos Team Nordahl STU kendetegner vi os med profillinjer, hvor ovenstående krav for indhold i en STU flettes sammen med interessen for dyrehold, heste og natur. Den fagfaglige undervisning foregår i naturen omkring os og med heste som hjælpere. Den personlige udvikling sker i harmoni med Team Nordahls smukke omgivelser og talrige dyrehold. Derudover vil vi tage på ekskursioner, hvor vi på tætteste hold vil udvide vores viden om verden og lære om den danske natur, udvikling og historie samt besøge emner, der giver mening i forlængelse af den daglige undervisning.

 

Profillinjer på Team Nordahl STU

•Dyrehold•Dyrehold

Hvis du interesserer dig for dyr generelt og vil udvide din viden i pasning og pleje heraf, skal du vælge Team Nordahls profillinje; dyrehold. Her kommer du til at hjælpe med det daglige tilsyn og pasning af Team Nordahls dyrehold som består af kaniner, marsvin, geder, høns, ænder, fisk, katte, hunde og kalve. (Der forekommer ikke krybdyr hos Team Nordahl)

 

•Hestelinjen

I det daglige bruger vi hestene til undervisning og personlig udvikling. Men hvis du interesserer dig særligt for heste og bare ikke kan få nok, skal du vælge Team Nordahls hestelinje. Her får du mulighed for at deltage i den daglige pasning af hesteflokken bestående af femten islandske heste og to Irish cobs. Derudover bidrager du i horsemanship-træningen af hestene, ud fra metoden; When Horses Choose. Vi rider og træner heste i ridehus og natur - uafhængigt af vejr og vind.

 

•Pedelmedhjælper

Kan du lide at bruge kroppen og bruge dine hænder, så skal du vælge profillinjen; pedelmedhjælper. Her er der fokus på det praktiske arbejde i og omkring gården. Du arbejder inden for områder som beplantning, klipning af græs, urtehave, maling af lokaler, vedligehold af møbler, hugge brænde osv. Dvs. alt forefaldende arbejde af praktisk karakter, for dig som ønsker at bruge dine hænder.

 

 

Kontakt Gitte Nordahl for yderligere information, eller læs mere om tilbuddet om STU uddannelse her.

 

Alt ridning og aktivitet med hestene foregår på eget ansvar!

HabitusHuset Nordahl | Sønderkærvej 5 | 7160 Tørring | Tlf.: 2982 1680 | Send en mail